Khóa

Khóa MET để tăng quyền biểu quyết và kiếm phần thưởng.

Số tiền khóa
Chọn thời gian khóa
Khóa MET chongày
1W6M1Y1.5Y2Y
Ngày hết hạn:7/26/2024
Bạn sẽ nhận
  • esMET0.00000.0000
  • Quyền biểu quyết0x0x
  • Giảm phí giao dịch0%
Tóm tắt phần thưởng

Quản trị

  • Tăng cường quyền biểu quyết

    Khóa MET để nhận esMET và tham gia quản trị.

Giao thức

  • Giảm phí giao dịch

    Việc nắm giữ esMET sẽ được hưởng chiết khấu theo cấp độ đối với phí Thị trường.